نمایش 1–24 از 308 نتیجه

باتری
باتری یا انباره (پیل اکتریکی) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون با فعالیت واکنش های شیمیایی,انرژی شیمیایی تبدیل به انرژی اکتریکی میگردد.

انرژی به وجود آمده در قطب های پیل اکتریکی  قابل دریافت اند.انرژی قابل دریافت در قطب های باتری برابر یکای بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی باتری گفته میشود  و آن را با یکای ولت اندازه گیری می کنند.

قطب منفی پیل اکتریکی را آند و قطب مثبت باتری را کاتد می گویند.پیل الکتریکی دارای یک حلال پروتونی الکترولیت و دو الکترود است .

جنس های  دو اکترود باید مخالف باشد زیرا اگر مانند هم باشند الکترون دهی آنها یکی میشود و واکنشی روی نمی دهد بنابراین انرژی تولید نمی شود.

الکترولیت محلولی است که بین دو الکترود رابطه  برقرار میکند.به طور معمول هر  پیل اکتریکی  از یک یا چند سلول کوچک داخلی تشکیل میگردد.

در باتری ها سلولها برای افزایش جریان ممکن است با هم موازی شده یا به جهت افزایش ولتاژ باهم سری شوند,هر سلول حاوی دو نیم سلول است که به شیوه سری به وسیله ماده الکترولیت –حاوی یون های منفی و یون های مثبت –که رسانای الکتریکی می باشد به وصل میباشند.

با وصل شدن باتری به مصرف کننده  یون های منفی از زاه سیم هدایت کننده به مصرف کننده وارد شده و بعد از ساختن انرژی در آن به طرف یونهای مثبت حرکت می کنند و به آرامی یونهای مثبت را خنثی می کنند.

با سپری شدن زمان یونهای مثبت بسیاری  خنثی شده و به تدریج از  انرژی  پیل الکتریکی کاسته شده و مقاومت داخلی آن افزایش می یابد در این حالت بعد از سپری شدن مدت زمانی که معمولا با آمپر ساعت باتری معلوم می گردد پیل الکتریکی به صورت کامل تخلیه می گردد.